Protecció de Dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Parcent s’efectua de manera anònima.

Sols per poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament de Parcent i seran tractades de conformitat amb la regulació establida per la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  i demés disposicions d’aplicació.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb allò previst a l’esmentada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Les persones amb dades personals que consten a un fitxer de l’Ajuntament de Parcent podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista a la Lley, davant l’òrgan responsable del fitxer.